රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය

தனியுரிமைக் கொள்கை

Privacy PolicyTruckIT Global (Private) Limited සමාගම විසින් vSHIP Trucker සහ vSHIP Shipper යෙදුම් නොමිලේ ලබා දී ඇත. මෙම යෙදුම් කිසිදු වියදමකින් තොරව TruckIT Global (Private) Limited සමාගම විසින් සපයනු ලබන අතර එය භාවිතා කිරීමට ලබා දේ.

டிரக்கிட் குளோபல் (பிரைவேட்) லிமிடெட் vSHIP டிரக்கர் மற்றும் vSHIP ஷிப்பரை உருவாக்கியது மற்றும் இலவச பயன்பாடுகளாக வழங்கப்பட்டது. இந்த பயன்பாடுகள் டிரக்ஐடி குளோபல் (பிரைவேட்) லிமிடெட் எந்த கட்டணமும் இன்றி வழங்கப்படுகின்றன, மேலும் அது பயன்படுத்தப்படுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

TruckIT Global (Private) Limited built vSHIP Trucker and vSHIP Shipper as a Free apps. These Apps are provided by TruckIT Global (Private) Limited at no cost and is intended for use as is.

අපගේ සේවාව භාවිතා කිරීමට යමෙකු තීරණය කර ඇත්නම් පුද්ගලික තොරතුරු එකතු කිරීම, භාවිතා කිරීම සහ අනාවරණය කිරීම සමඟ අපගේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව අමුත්තන්ට දැනුම් දීමට මෙම පිටුව භාවිතා කරයි.

எங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்த யாராவது முடிவு செய்தால், தனிப்பட்ட தகவல்களை சேகரித்தல், பயன்படுத்துதல் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றுடன் பார்வையாளர்களுக்கு எங்கள் கொள்கைகள் குறித்து தெரிவிக்க இந்தப் பக்கம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

ඔබ අපගේ සේවාව භාවිතා කිරීමට තෝරා ගන්නේ නම්, මෙම ප්‍රතිපත්තියට අදාළව තොරතුරු රැස් කිරීම සහ භාවිතා කිරීම පිළිබඳව ඔබ එකඟ වේ. අප රැස් කරන පුද්ගලික තොරතුරු සේවාව සැපයීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා යොදා ගනී. මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ විස්තර කර ඇති පරිදි හැර අපි කිසිවෙකු සමඟ ඔබේ තොරතුරු භාවිතා නොකරන්නෙමු.

எங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்த நீங்கள் தேர்வுசெய்தால், இந்தக் கொள்கை தொடர்பான தகவல்களைச் சேகரிப்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். நாங்கள் சேகரிக்கும் தனிப்பட்ட தகவல் சேவையை வழங்கவும் மேம்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளதைத் தவிர உங்கள் தகவலை நாங்கள் யாருடனும் பயன்படுத்த மாட்டோம்.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ භාවිතා වන නියමයන්ට අපගේ නියමයන් හා කොන්දේසි වලට සමාන අර්ථයන් ඇත, මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ වෙනත් ආකාරයකින් අර්ථ දක්වා නොමැති නම් vSHIP වෙත ප්‍රවේශ විය හැකිය.

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள் எங்கள் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் போலவே உள்ளன, இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் வரையறுக்கப்படாவிட்டால் vSHIP இல் அணுகலாம்.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at vSHIP unless otherwise defined in this Privacy Policy.තොරතුරු රැස් කිරීම සහ භාවිතය

தகவல் சேகரிப்பு மற்றும் பயன்பாடு

Information Collection and Use


වඩා හොඳ අත්දැකීමක් සඳහා, අපගේ සේවාව භාවිතා කරන අතරතුර, මුල් නම, අවසාන නම, ජංගම දුරකථන අංකය, විද්‍යුත් තැපෑල, ඔබේ පින්තූරය, වාහන වර්ගය, වාහන නිෂ්පාදකයා සහ වාහන ලියාපදිංචි කිරීම ඇතුළු පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු අපට ලබා දෙන ලෙස අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු. අප ඉල්ලා සිටින තොරතුරු අප විසින් රඳවා ගනු ඇති අතර මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ විස්තර කර ඇති පරිදි භාවිතා කරනු ඇත.

ஒரு சிறந்த அனுபவத்திற்காக, எங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​முதல் பெயர், கடைசி பெயர், மொபைல் எண், மின்னஞ்சல் ஐடி, உங்கள் படம், வாகன வகை, வாகன தயாரிப்பாளர் உள்ளிட்ட ஆனால் அவை மட்டுமின்றி தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய சில தகவல்களை எங்களுக்கு வழங்குமாறு நாங்கள் கோரலாம். மற்றும் வாகன பதிவு. நாங்கள் கோரும் தகவல்கள் எங்களால் தக்கவைக்கப்பட்டு இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி பயன்படுத்தப்படும்.

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to First Name, Last Name, Mobile Number, e-Mail ID, Profile Picture, Vehicle Make, Vehicle Model, Vehicle Registration. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

යෙදුම ඔබව හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරන තොරතුරු රැස් කළ හැකි තෙවන පාර්ශවීය සේවාවන් භාවිතා කරයි.

உங்களை அடையாளம் காண பயன்படுத்தப்படும் தகவல்களை சேகரிக்கும் மூன்றாம் தரப்பு சேவைகளை பயன்பாடு பயன்படுத்துகிறது.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

යෙදුම ඔබව හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරන තොරතුරු රැස් කළ හැකි තෙවන පාර්ශවීය සේවාවන් භාවිතා කරයි.

உங்களை அடையாளம் காண பயன்படுத்தப்படும் தகவல்களை சேகரிக்கும் மூன்றாம் தரப்பு சேவைகளை பயன்பாடு பயன்படுத்துகிறது.

Link to privacy policy of third-party service providers used by the appලොග් දත්ත

பதிவு தரவு

Log Data


ඔබ අපගේ සේවාව භාවිතා කරන සෑම විටම, යෙදුමේ දෝෂයක් ඇති වුවහොත්, අපි ඔබේ දුරකථනයෙන් ලොග් දත්ත නමින් දත්ත සහ තොරතුරු (තෙවන පාර්ශවීය නිෂ්පාදන හරහා) රැස් කරන බව ඔබට දැනුම් දීමට අපට අවශ්‍යය. මෙම ලොග් දත්ත වලට ඔබගේ උපාංග අන්තර්ජාල කෙටුම්පත (“අයිපී”) ලිපිනය, උපාංගයේ නම, මෙහෙයුම් පද්ධති අනුවාදය, අපගේ සේවාව භාවිතා කරන විට යෙදුමේ වින්‍යාසය, ඔබ සේවාව භාවිතා කළ වේලාව සහ දිනය සහ වෙනත් සංඛ්‍යාලේඛන වැනි තොරතුරු ඇතුළත් විය හැකිය. .

எங்கள் சேவையை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போதெல்லாம், பயன்பாட்டில் பிழை ஏற்பட்டால், உங்கள் தொலைபேசியில் பதிவு தரவு எனப்படும் தரவு மற்றும் தகவல்களை (மூன்றாம் தரப்பு தயாரிப்புகள் மூலம்) சேகரிக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். இந்த பதிவுத் தரவில் உங்கள் சாதன இணைய நெறிமுறை (“ஐபி”) முகவரி, சாதனத்தின் பெயர், இயக்க முறைமை பதிப்பு, எங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்தும்போது பயன்பாட்டின் உள்ளமைவு, நீங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்திய நேரம் மற்றும் தேதி மற்றும் பிற புள்ளிவிவரங்கள் போன்ற தகவல்கள் இருக்கலாம்.

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.කුකීස්

குக்கிகள்

Cookies


කුකීස් යනු නිර්නාමික අද්විතීය හඳුනාගැනීම් ලෙස බහුලව භාවිතා වන දත්ත කුඩා ප්‍රමාණයක් සහිත ගොනු වේ. මේවා ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි වලින් ඔබගේ බ්‍රව්සරයට යවනු ලබන අතර ඒවා ඔබගේ උපාංගයේ අභ්‍යන්තර මතකයේ ගබඩා වේ.

குக்கீகள் என்பது அநாமதேய தனிப்பட்ட அடையாளங்காட்டிகளாக பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சிறிய அளவிலான தரவைக் கொண்ட கோப்புகள். இவை நீங்கள் பார்வையிடும் வலைத்தளங்களிலிருந்து உங்கள் உலாவிக்கு அனுப்பப்பட்டு உங்கள் சாதனத்தின் உள் நினைவகத்தில் சேமிக்கப்படும்.

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

මෙම සේවාව මෙම “කුකීස්” පැහැදිලිව භාවිතා නොකරයි. කෙසේ වෙතත්, තොරතුරු රැස් කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ සේවාවන් වැඩි දියුණු කිරීමට යෙදුමට තෙවන පාර්ශවීය කේත සහ “කුකීස්” භාවිතා කරන පුස්තකාල භාවිතා කළ හැකිය. ඔබට මෙම කුකී පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට විකල්පයක් ඇති අතර ඔබගේ උපාංගයට කුකියක් යවන්නේ කවදාදැයි දැන ගන්න. ඔබ අපගේ කුකීස් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට තෝරා ගන්නේ නම්, ඔබට මෙම සේවාවේ සමහර කොටස් භාවිතා කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.

இந்த சேவை இந்த “குக்கீகளை” வெளிப்படையாகப் பயன்படுத்துவதில்லை. இருப்பினும், பயன்பாடு தகவல்களை சேகரிக்க மற்றும் அவர்களின் சேவைகளை மேம்படுத்த “குக்கீகளை” பயன்படுத்தும் மூன்றாம் தரப்பு குறியீடு மற்றும் நூலகங்களைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த குக்கீகளை ஏற்க அல்லது மறுக்க உங்களுக்கு விருப்பம் உள்ளது மற்றும் உங்கள் சாதனத்திற்கு ஒரு குக்கீ அனுப்பப்படும் போது தெரிந்து கொள்ளுங்கள். எங்கள் குக்கீகளை மறுக்க நீங்கள் தேர்வுசெய்தால், இந்த சேவையின் சில பகுதிகளை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.සේවා සපයන්නන්

சேவை வழங்குபவர்கள்

Service Providers


පහත සඳහන් හේතු නිසා අපට තෙවන පාර්ශවීය සමාගම් සහ පුද්ගලයින් සේවයේ යෙදවිය හැකිය:

பின்வரும் காரணங்களால் மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களை நாங்கள் பணியமர்த்தலாம்:

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • අපගේ සේවාවට පහසුකම් සැලසීම සඳහා;
 • අප වෙනුවෙන් සේවාව සැපයීම සඳහා;
 • සේවා ආශ්‍රිත සේවාවන් ඉටු කිරීම සඳහා; හෝ
 • අපගේ සේවාව භාවිතා කරන ආකාරය විශ්ලේෂණය කිරීමට අපට සහාය වීම.
 • எங்கள் சேவையை எளிதாக்க;
 • எங்கள் சார்பாக சேவையை வழங்க;
 • சேவை தொடர்பான சேவைகளைச் செய்ய; அல்லது
 • எங்கள் சேவை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை பகுப்பாய்வு செய்ய எங்களுக்கு உதவ.
 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.

මෙම තෙවන පාර්ශවයන්ට ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය ඇති බව මෙම සේවාවේ පරිශීලකයින්ට දැනුම් දීමට අපට අවශ්‍යය. හේතුව අප වෙනුවෙන් ඔවුන්ට පවරා ඇති කාර්යයන් ඉටු කිරීමයි. කෙසේ වෙතත්, තොරතුරු අනාවරණය කිරීම හෝ වෙනත් අරමුණු සඳහා භාවිතා නොකිරීමට ඔවුන් බැඳී සිටී.

இந்த சேவையின் பயனர்களுக்கு இந்த மூன்றாம் தரப்பினருக்கு உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலுக்கான அணுகல் இருப்பதை நாங்கள் தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். எங்கள் சார்பாக அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிகளைச் செய்வதே காரணம். இருப்பினும், தகவல்களை வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் வெளியிடவோ பயன்படுத்தவோ கூடாது.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.ආරක්ෂාව

பாதுகாப்பு

Security


ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු අපට ලබා දීමේ ඔබේ විශ්වාසය අපි අගය කරමු, එබැවින් අපි එය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වාණිජමය වශයෙන් පිළිගත හැකි මාධ්‍යයන් භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරමු. නමුත් අන්තර්ජාලය හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන කිසිදු ක්‍රමයක් හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගබඩා කිරීමේ ක්‍රමයක් 100% ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසදායක නොවන බව මතක තබා ගන්න, අපට එහි නිරපේක්ෂ ආරක්ෂාව සහතික කළ නොහැක.

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை எங்களுக்கு வழங்குவதில் உங்கள் நம்பிக்கையை நாங்கள் மதிக்கிறோம், எனவே அதைப் பாதுகாப்பதற்கான வணிகரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வழிகளைப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கிறோம். ஆனால் இணையத்தில் எந்தவொரு பரிமாற்ற முறையும் அல்லது மின்னணு சேமிப்பக முறையும் 100% பாதுகாப்பானது மற்றும் நம்பகமானவை அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள், மேலும் அதன் முழுமையான பாதுகாப்பிற்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.වෙනත් අඩවි වලට සබැඳි

பிற தளங்களுக்கான இணைப்புகள்

Links to Other Sites


මෙම සේවාවේ වෙනත් අඩවි වලට සබැඳි අඩංගු විය හැකිය. ඔබ තෙවන පාර්ශවීය සබැඳියක් ක්ලික් කළහොත්, ඔබව එම වෙබ් අඩවිය වෙත යොමු කරනු ඇත. මෙම බාහිර අඩවි අප විසින් ක්‍රියාත්මක නොකරන බව සලකන්න. එබැවින් මෙම වෙබ් අඩවි වල රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය සමාලෝචනය කරන ලෙස අපි තරයේ ඔබට උපදෙස් දෙමු. ඕනෑම තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි හෝ සේවාවන්හි අන්තර්ගතය, රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්ති හෝ භාවිතයන් පිළිබඳව අපට කිසිදු පාලනයක් නොමැත.

இந்த சேவையில் பிற தளங்களுக்கான இணைப்புகள் இருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு மூன்றாம் தரப்பு இணைப்பைக் கிளிக் செய்தால், நீங்கள் அந்த தளத்திற்கு அனுப்பப்படுவீர்கள். இந்த வெளிப்புற தளங்கள் எங்களால் இயக்கப்படவில்லை என்பதை நினைவில் கொள்க. எனவே, இந்த வலைத்தளங்களின் தனியுரிமைக் கொள்கையை மதிப்பாய்வு செய்ய நாங்கள் கடுமையாக அறிவுறுத்துகிறோம். எந்தவொரு மூன்றாம் தரப்பு தளங்கள் அல்லது சேவைகளின் உள்ளடக்கம், தனியுரிமைக் கொள்கைகள் அல்லது நடைமுறைகளுக்கு எங்களுக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை.

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.දරුවන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය

குழந்தைகளின் தனியுரிமை

Children’s Privacy


මෙම සේවාවන් වයස අවුරුදු 13 ට අඩු කිසිවෙකු අමතන්නේ නැත. අපි දැනුවත්ව 13 ට අඩු ළමයින්ගෙන් පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු රැස් නොකරන්නෙමු. 13 ට අඩු දරුවෙකු අපට පුද්ගලික තොරතුරු ලබා දී ඇති බව අපට පෙනී ගියහොත්, අපි වහාම අපගේ සේවාදායකයෙන් මෙය මකා දමමු. ඔබ දෙමව්පියන් හෝ භාරකරුවෙකු නම් සහ ඔබේ දරුවා අපට පුද්ගලික තොරතුරු ලබා දී ඇති බව ඔබ දන්නේ නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න එවිට අපට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

இந்த சேவைகள் 13 வயதிற்குட்பட்ட எவரையும் உரையாற்றுவதில்லை. 13 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளிடமிருந்து தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல்களை நாங்கள் தெரிந்தே சேகரிப்பதில்லை. 13 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தை எங்களுக்கு தனிப்பட்ட தகவல்களை வழங்கியிருப்பதைக் கண்டறிந்தால், இதை உடனடியாக எங்கள் சேவையகங்களிலிருந்து நீக்குகிறோம். நீங்கள் ஒரு பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலராக இருந்தால், உங்கள் பிள்ளை எங்களுக்கு தனிப்பட்ட தகவல்களை வழங்கியிருப்பதை நீங்கள் அறிந்திருந்தால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள், இதனால் நாங்கள் தேவையான செயல்களைச் செய்ய முடியும்.

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ වෙනස්කම්

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் மாற்றங்கள்

Changes to This Privacy Policy


අපි වරින් වර අපගේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය යාවත්කාලීන කළ හැකිය. මේ අනුව, කිසියම් වෙනස්කමක් සඳහා වරින් වර මෙම පිටුව සමාලෝචනය කිරීමට ඔබට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. නව රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය මෙම පිටුවේ පළ කිරීමෙන් ඕනෑම වෙනස්කමක් පිළිබඳව අපි ඔබට දන්වන්නෙමු. මෙම වෙනස්කම් මෙම පිටුවේ පළ කළ වහාම ක්‍රියාත්මක වේ.

நாங்கள் எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையை அவ்வப்போது புதுப்பிக்கலாம். எனவே, எந்த மாற்றங்களுக்கும் இந்த பக்கத்தை அவ்வப்போது மதிப்பாய்வு செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள். இந்த பக்கத்தில் புதிய தனியுரிமைக் கொள்கையை இடுகையிடுவதன் மூலம் எந்த மாற்றங்களையும் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிப்போம். இந்த மாற்றங்கள் இந்த பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட உடனேயே அவை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.අප අමතන්න

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

Contact Us


අපගේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් හෝ යෝජනා තිබේ නම්, info@vship.lk හි අප හා සම්බන්ධ වීමට පසුබට නොවන්න

எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையைப் பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது பரிந்துரைகள் இருந்தால், எங்களை info@vship.lk இல் தொடர்பு கொள்ள தயங்க வேண்டாம்

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at info@vship.lk