ට්‍රක් රථ වර්ගය:
டிரக் வகை:
Truck type:
දුර: 
தூரம்: 
Distance: 

50
Km
600
Km

- =